شما دپارتمان علوم تربیتی و کارآفرینی را انتخاب کرده اید
نام پکزمان پککد پک دانلود فایلدانلود کتاب و جزوات
روانشناسي عمومي30ITC-PD-128تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد روشهاي آماري در علوم تربيتي30ITC-PD-138تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روش تحقيق 130ITC-PD-140تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول گزارش نويسي و مكاتبات مؤثر/ مهارت هاي برقراري30ITC-PD-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فنون مذاكره ومديريت جلسات30ITC-PD-201تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نظام آراستگي محيط (5s)30ITC-PD-202تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مباني،تشريح الزامات و مستند سازي استانداردISO900130ITC-PD-203تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با استانداردفرآیندآموزش ایزو10015(نیازسنجی30ITC-PD-204تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مباني - تشريح الزامات و مستند سازي استانداردIso14030ITC-PD-205تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كارآفريني مقدماتي 30ITC-PD-206تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مفاهيم و مباني بهره وري/ حل مسئله و تفكر انتقادي 30ITC-PD-207تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اخلاق حرفه اي، مسئوليتها و وظايف قانوني/ كارگروهي30ITC-PD-208تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ايمني و بهداشت در محیط کارصنعتی ( مقدماتي )30ITC-PD-209تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول نگهداري و تعميرات (نت)30ITC-PD-211تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعالي سازماني / مديريت زمان30ITC-PD-300تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازاريابي خلاق / نوآوري نظام يافته TRIZ30ITC-PD-302تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول سرپرستي( ارتباطات - روابط كار - بهبود روش )60ITC-PD-303تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تفكر استراتژيك / مديريت ارتباط با مشتري و سنجش رضايت مشتري30ITC-PD-304تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مديريت توسعه منابع انساني (HRD)30ITC-PD-305تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مديريت مشاركتي/ مديريت استرس30ITC-PD-306تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مباني مديريت پروژه 30ITC-PD-307تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول و مباني مديريت 30ITC-PD-308تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كنترل كيفيت جامع (TQM)/ شش سيگما30ITC-PD-309تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كارآفرين تكميلي ( مديريت كسب و كار - BP -سازمانهاي كارآفرين )60ITC-PD-310تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنايي با قانون كار و تامين اجتماعي30ITC-PD-311تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مديريت تغيير/ مهندسي ارزش30ITC-PD-312تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پياده سازي و مميزي 5s30ITC-PD-313تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعليم كار 30ITC-PD-314تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نگهداري و تعميرات جامع (TPM )30ITC-PD-315تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Iso/TS16949:200230ITC-PD-316تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم مدیریت یکپارچهIMS30ITC-PD-317تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روانشناسي شخصيتي30ITC-PD-143تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مشاوره و راهنمائي30ITC-PD-136تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مديريت آموزشي30ITC-PD-130تقویم های آموزشی دانلود دانلود
خلاقيت30ITC-PD-127تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ارتباطات30ITC-PD-123تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت مربی روانشناسی عمومی45ITC-PD-153تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت مربی روشهای نوین تدریس60ITC-PD-900تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت مربی کارآفرینی سطح 1-EDI90ITC-PD-902تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت مربی کارآفرینی KAB/تمرین روشها و فنون تسهیلگ60ITC-PD-901تقویم های آموزشی دانلود دانلود
استاندارد فرايند آموزشISO1001530ITC-PD-204/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش مبتني بر شايستگيCBT30ITC-PD-213تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اجراي سيستم مديريت ايمني و بهداشت صنعتي-OHSAS-180030ITC-PD-214تقویم های آموزشی دانلود دانلود
توسعه منابع انسانی(مقدماتی)HRD30ITC-PD-212تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مديريت پروژه230ITC-PD-320تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعالي سازماني30ITC-PD-319تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ايمني و بهداشت در محیط کار صنعتي- تکميلي30ITC-PD-210تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روانشناسي کار30ITC-PD-129تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مشاوره و هدایت آموزشی-شغلی در مراکز(مقدماتی)30ITC-PD-601تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت مربی ویژه شرکت های تولیدی و سازمان ها30ITC-PD-910تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی حل مساله و کارتیمی14ITC-PD-220تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مشاوره و هدایت آموزشی -شغلی در مراکز(تکمیلی)30ITC-PD-602تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مشاوره و هدایت آموزشی-شغلی در مراکز (تخصصی)30ITC-PD-603تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت مربی کارآفرینی سطح 2-EDI60ITC-PD-906تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اخلاق در کسب و کار/رویکرد اسلام در کسب و کار (ویژه30ITC-PD-907تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کسب کارکاربردی ارزیابی پروژههاویژه مربیان دارای کد30ITC-PD-908تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نیازسنجی آموزشی30ITC-PD-801تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شناسائی فرصت های کسب و کار با روش پروژه محور(ویژه 30ITC-PD-909تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات،طراحی وب و تجارت 30ITC-PD-911تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت سازمانهای غیرانتفاعی و غیر دولتی30ITC-PD-912تقویم های آموزشی دانلود دانلود
زبان تخصصی انگلیسی کسب و کار30ITC-PD-913تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ارائه دهندگان خدمات توسعه تجاری برای بنگاه های کوچ30ITC-PD-914تقویم های آموزشی دانلود دانلود
هدایت و مدیریت کارآفرینانه30ITC-PD-915تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برنامه توسعه خوشه های صنعتی30ITC-PD-916تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارآفرینی و اشاعه کسب و کارهای کوچک30ITC-PD-917تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روش تحقیق و تحلیل داده ها در کسب و کاره30ITC-PD-918تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آماده سازی و ارزیابی پروژه های صنعتی و زیر ساختی30ITC-PD-919تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اشاعه نوآوری و کارآفرینی از طریق مراکز پرورش و کشف30ITC-PD-920تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارآفرینی ویژه دستگاه های اجرائی30ITC-PD-215تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارآفرینی اجتماعی30ITC-PD-921تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنولوژی آموزشی30ITC-PD-802تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارآفرینی سازمانی ( ویژه مربیان کارآفرینی دارای کد30ITC-PD-330تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مهندسی فروش30ITC-PD-321تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت زنجیره تامین30ITC-PD-322تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت در واحدهای تولیدی-صنعتی30ITC-PD-323تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت دانش و هوش تجاری30ITC-PD-324تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت استراتژیک30ITC-PD-325تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت استراتژیک بازاریابی30ITC-PD-326تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت ارتباط با مشتری30ITC-PD-327تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مهندسی و مدیریت کیفیت60ITC-PD-318تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کنترل فرایند آماریSPC30ITC-PD-328تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تدوین استراتژی با مدل BSC30ITC-PD-329تقویم های آموزشی دانلود دانلود
رفتار سازمانی30ITC-PD-331تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برنامه ریزی تولید30ITC-PD-332تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با مدل های رضایتمندی مشتری30ITC-PD-333تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طرح ریزی کیفیت QFD30ITC-PD-334تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت کیفیت با نرم افزارMinitab30ITC-PD-335تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری FMEA & MSA30ITC-PD-336تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ابزارهای حل مساله در شش سیگما30ITC-PD-337تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارآفرینی گردشگری30ITC-PD-338تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت آموزش های فنی و حرفه ای1(ویژه روسای مراکز)30ITC-PD-510تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت مربی MBA120ITC-PD-511تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت آموزش های فنی و حرفه ای 230ITC-PD-512تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی کارآفرینی ویژه مدرسان دانشگاه18ITC-PD-700تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی مقاله نویسی14ITC-PD-222تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی کارآفرینی سازمانی14ITC-PD-221تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برنامه ریزی درسی30ITC-PD-112تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول برنامه ریزی آموزشی30ITC-PD-114تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ارزشیابی 130ITC-PD-116تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ارزشیابی 230ITC-PD-117تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اجرای تدریس تئوری30ITC-PD-120تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اجرای تدریس کارگاهی30ITC-PD-121تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اخلاق حرفه ای30ITC-PD-122تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بهداشت روانی در محیط کار30ITC-PD-125تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تصمیم گیری30ITC-PD-126تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روانشناسی یادگیری30ITC-PD-131تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روش تحقیق 230ITC-PD-133تقویم های آموزشی دانلود دانلود
SPSS مقدماتی(آمار2)30ITC-PD-137تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت رفتار کلاسی30ITC-PD-139تقویم های آموزشی دانلود دانلود
علوم تربیتی ویژه مربیان جدید الاستخدام 160ITC-PD-150تقویم های آموزشی دانلود دانلود
علوم تربیتی ویژه مربیان جدید الاستخدام230ITC-PD-151تقویم های آموزشی دانلود دانلود
علوم تربیتی ویژه سرباز مربیان60ITC-PD-152تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روش های نوین تدریس با رویکرد شایستگی30ITC-PD-154تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آمار کاربردی پیشرفته60ITC-PD-155تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت مربی کارآفرینی(تکمیلی)60ITC-PD-922تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان(کمپ کارآفرینی)30ITC-PD-926تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت مربی کارآفرینی جوانان(کمپ کارآفرینی)30ITC-PD-927تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت مربی خلاقیت کودکان(3-10 سال)90ITC-PD-928تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت مربی کارآفرینی کودکان(1)30ITC-PD-929تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت مربی کارآفرینی کودکان(2)30ITC-PD-930تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روانشناسي تربيتي30ITC-PD-141تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت مربی کارآفرینی SYB60ITC-PD-903تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پداگوژی با رویکرد کاربردی20ITC-PD-157تقویم های آموزشی دانلود دانلود
امکان سنجی پروژه های کارآفرینی با نرم افزار کامفار30ITC-PD-931تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مهارتهای برقراری ارتباطات اثربخش15ITC-PD-223تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول گزارش نویسی و مکاتبات موثر15ITC-PD-224تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش اثربخش ویژه مربیان روش های نوین تدریس30ITC-PD-156تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت ارتباط با مشتری و سنجش رضایت مشتری15ITC-PD-343تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پداگوژی(ویژه مربیان جدیدالاستخدام)90ITC-PD-159تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حسابداری مقدماتی30ITC-PD-701تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حسابداری تکمیلی40ITC-PD-702تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حقوق و دستمزد30ITC-PD-703تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزارهای تخصصی مالی (حسابداری)20ITC-PD-704تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حسابداری صنعتی40ITC-PD-705تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازاریابی40ITC-PD-706تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل بورس40ITC-PD-707تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت استرس16ITC-PD-351تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اخلاق حرفه ای و مسئولیتها و وظایف قانونی18ITC-PD-227تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی باقوانین ومقررات سازمان آموزش فنی و حرفه ای5ITC-PD-110تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روانشناسی مهارتهای ارتباطی30ITC-PD-113تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی30ITC-PD-111تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام امادگی(آزمون تخصصی رشته امورمالی و بازرگانی)1ITC-PD-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش رشته مالی و بازرگانی)1ITC-PDتقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام امادگی(آزمون تخصصی رشته ایمنی و بهداشت)1ITC-PD-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش رشته ایمنی و بهداشت)1ITC-PD-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام امادگی(آزمون تخصصی رشته خدمات آموزشی)1ITC-PDتقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش رشته خدمات آموزشی)1ITC-PD-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام امادگی(آزمون تخصصی رشته مدیریت صنایع)1ITC-PD-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش رشته مدیریت صنایع1ITC-PD-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آزمون عمومی1ITC-PD-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آموزش عمومی1ITC-PD-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مبانی ،الزامات و مستندسازی استانداردISO9001-200830ITC-PD-203/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مفاهیم و مبانی بهره وری16ITC-PD-225تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حل مسئله و تفکر انتقادی14ITC-PD-226تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کار گروهی12ITC-PD-228تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازاریابی خلاق14ITC-PD-339تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نوآوری نظام یافتهTRIZ16ITC-PD-340تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت زمان12ITC-PD-341تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تفکر استراتژیک15ITC-PD-342تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شش سیگما18ITC-PD-344تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت کیفیت جامع(TQM )12ITC-PD-345تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت تغییر16ITC-PD-346تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مهندسی ارزش14ITC-PD-347تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نظام پیشنهادات10ITC-PD-348تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روانشناسی صنعتی20ITC-PD-349تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت مشارکتی14ITC-PD-350تقویم های آموزشی دانلود دانلود
توانمندسازی تجاری دانشجویان حوزه نانوفناوری(سطح مق34ITC-PD-355تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت مراکز آموزش فی وحرفه ای بارویکردآموزش CBT30ITC-PD-501تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد کامپیوتر در مدیریت مراکز آموزش فنی و حرفه ا30ITC-PD-502تقویم های آموزشی دانلود دانلود
راهبردهای توسعه کیفیت بخشی در مراکز آموزش فنی و حر30ITC-PD-503تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت اموراداری و پرسنلی در مراکز آموزش فنی و حرف30ITC-PD-504تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت خرید و تجهیز و نوسازی مراکز اموزش فنی و حرف30ITC-PD-505تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت سرمایه انسانی وفن وتوان افزایی وِیژه روسای30ITC-PD-506تقویم های آموزشی دانلود دانلود
راهنمایی ومشاوره آموزشی وشغلی وِیژه روسای و مدیران30ITC-PD-507تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت کارآفرینی30ITC-PD-508تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با نظام اموزش فنی و حرفه ای در کشورهای توسع30ITC-PD-509تقویم های آموزشی دانلود دانلود
استاندارد و استانداردسازی16ITC-PD-513تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارآفرینی - بهره برداری از منابع محلی16ITC-PD-923تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نظارت و پایش SYB30ITC-PD-924تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارافرینی ویژه شرکتهای دانش بنیان100ITC-PD-925تقویم های آموزشی دانلود دانلود