شما دپارتمان ماشين ابزار و سي ان سي را انتخاب کرده اید
نام پکزمان پککد پک دانلود فایلدانلود کتاب و جزوات
مكانيك عمومي 60ITC-MA-001تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اندازه گيري مقدماتي 30ITC-MA-002تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه كشي صنعتي 160ITC-MA-003تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراشكاري سطح يك 60ITC-MA-004تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراشكاري سطح دو 60ITC-MA-005تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراشكاري سطح سه 60ITC-MA-006تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري برق 60ITC-MA-007تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برق عمومي 60ITC-MA-008تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرزكاري سطح يك 60ITC-MA-009تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرزكاري سطح دو 60ITC-MA-010تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرزكاري سطح سه 60ITC-MA-011تقویم های آموزشی دانلود دانلود
صفحه تراشکاري30ITC-MA-012تقویم های آموزشی دانلود دانلود
توانايي ماشين كاري30ITC-MA-013تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اجزاء ماشين 30ITC-MA-014تقویم های آموزشی دانلود دانلود
خواص مكانيكي فلزات 30ITC-MA-015تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراشكاري سطح 460ITC-MA-016تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرزكاري سطح 460ITC-MA-017تقویم های آموزشی دانلود دانلود
علم مواد 60ITC-MA-018تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عمليات حرارتي فلزات آهني 30ITC-MA-019تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري گاز 30ITC-MA-020تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سنگ زني 30ITC-MA-021تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه كشي 2 (CAD)60ITC-MA-022تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و مدلسازي مقدماتي با Solid Works30ITC-DR-610تقویم های آموزشی دانلود دانلود
قيد و بند ها 60ITC-MA-024تقویم های آموزشی دانلود دانلود
هيدروليك 30ITC-MA-025تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تستهاي غيرمخرب و مخرب 30ITC-MA-026تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اسپارک30ITC-MA-027تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي ابزارهاي برش سطح 130ITC-MA-028تقویم های آموزشی دانلود دانلود
متالوگرافي فلزات غيرآهني30ITC-MA-029تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراش CNC سطح 160ITC-MA-030تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرز CNC سطح 1 (مقدماتي)60ITC-MA-031تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير و نگهداري نصب و راه اندازي60ITC-MA-032تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پنوماتيك 30ITC-MA-033تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ماشين هاي توليدي30ITC-MA-034تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عمليات حرارتي فلزات غيرآهني 30ITC-MA-035تقویم های آموزشی دانلود دانلود
قالبسازي مقدماتي60ITC-MA-036تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراش CNC سطح 2 (سيستم کنترل فانوک )60ITC-MA-037تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراش CNC سطح 3 (سيستم کنترل زيمنس )60ITC-MA-038تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرز CNC سطح 2 (سيستم کنترل فانوک )60ITC-MA-039تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرز CNC سطح 3 (سيستم کنترل زيمنس )60ITC-MA-040تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي قطعات سه بعدي در محيط CATIA 60ITC-MA-041تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ماشين كاري در محيط CATIA60ITC-MA-042تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي در نرم افزار Power shap30ITC-MA-043تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ماشين كاري در نرم افزار Power mill60ITC-MA-044تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ماشين كاري در نرم افزار Top cam60ITC-MA-045تقویم های آموزشی دانلود دانلود
وايركات30ITC-MA-046تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پروژه کارگاهي60ITC-MA-047تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تجهيزات اندازه گيري نوين و كنترل كيفيت30ITC-MA-048تقویم های آموزشی دانلود دانلود
متالوگرافي فلزات آهني30ITC-MA-049تقویم های آموزشی دانلود دانلود
متالوژي پودر30ITC-MA-050تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اندازه گيري توسط ماشين CMM30ITC-MA-051تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ماشين كاري توسط نرم افزار MASTERCAM 60ITC-MA-052تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراش CNC سطح 4 (سيستم کنترل فاگور)60ITC-MA-053تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراش CNC سطح 5 برنامه نويسي اتوماتيک(shop turn)60ITC-MA-054تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرز CNC سطح 4 برنامه نويسي پارمتريک و پيشرفته60ITC-MA-055تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرزCNC سطح 5 برنامه نويسي اتوماتيک(shop mill)60ITC-MA-056تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي سطوح پيچيده در محيط CATIA 60ITC-MA-057تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ماشين كاري پيشرفته در محيط CATIA30ITC-MA-058تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير و نگهداري ماشين هاي CNC60ITC-MA-059تقویم های آموزشی دانلود دانلود
رباتيك 30ITC-MA-060تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي ابزارهاي برشی سطح 230ITC-MA-061تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كاليبراسيون ماشينهاي ابزار با ليزر30ITC-MA-062تقویم های آموزشی دانلود دانلود
قالبهاي برش 2 (طراحي و ساخت قالبهاي چند مرحله اي )60ITC-MA-063تقویم های آموزشی دانلود دانلود
قالبهاي خم 60ITC-MA-064تقویم های آموزشی دانلود دانلود
قالبهاي کشش60ITC-MA-065تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و ساخت قالبهاي پلاستيك 160ITC-MA-066تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و ساخت قالبهاي پلاستيك 260ITC-MA-067تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شناخت مواد ترموست و ترموپلاستيك - ماشينهاي تزريقي60ITC-MA-068تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و ساخت قالبهاي آهنگري60ITC-MA-069تقویم های آموزشی دانلود دانلود
قالبهاي دايکاسJ60ITC-MA-070تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي قالبهاي پلاستيك و فلزي با CATIA30ITC-MA-071تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تجربه اندوزی حرفه ای(کارورزی در صنعت)30ITC-MA-075تقویم های آموزشی دانلود دانلود
چرخ دنده تراش عمومي30ITC-MA-095تقویم های آموزشی دانلود دانلود
چرخ دنده تراش تخصصي با ماشين هاب30ITC-MA-072تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كامپوزيت30ITC-MA-096تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير و نگهداري ماشين تراش30ITC-MA-076تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير و نگهداري فرز30ITC-MA-077تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ابزار تيزكني130ITC-MA-078تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ابزار تيزكني230ITC-MA-079تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرز سي ان سي كنترل فانوك30ITC-MA-080تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراش سي ان سي كنترل فاگور30ITC-MA-081تقویم های آموزشی دانلود دانلود
قالبسازي130ITC-MA-082تقویم های آموزشی دانلود دانلود
قالبسازي230ITC-MA-083تقویم های آموزشی دانلود دانلود
قالبسازي330ITC-MA-084تقویم های آموزشی دانلود دانلود
قالبسازي430ITC-MA-085تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جيك فيكسچر130ITC-MA-086تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جيك فيكسچر230ITC-MA-087تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراش تخصصي 130ITC-MA-088تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراش تخصصي 230ITC-MA-089تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراش تخصصي 330ITC-MA-090تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراش تخصصي 430ITC-MA-091تقویم های آموزشی دانلود دانلود
علم مواد 130ITC-MA-092تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عمليات حرارتي 130ITC-MA-093تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي صنعتي(مهندسي ساخت)30ITC-MA-094تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرز سي ان سي سط1/2 سيستم كنترل فانوك(اپراتوري و بر30ITC-MA-100تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرز سي ان سي سطح2/2 سيستم كنترل فانوك(برنامه نويسي30ITC-MA-101تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراشCNC سطح 2/1 كنترل فانوك اپراتوری وبرنامه نویسی30ITC-MA-102تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراش cncسطح 2/2 سيستم كنترل فانوك(برنامه نويسي و اجراي برنامه با دستگاه CNC)30ITC-MA-103تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراش CNCسطح 1/3 كنترل زيمنس اپراتوري وبرنامه نویسی30ITC-MA-104تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراش cncسطح 2/3 سيستم كنترل زيمنس(برنامه نويسي و ا30ITC-MA-105تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراشCNCسطح1/5طراحی برنامه ریزی نرم افزارShop Turn30ITC-MA-106تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراش CNCسطح2/5 سیستم زیمنس نرم افزارShop Turn30ITC-MA-107تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرزCNCسطح 5/1برنامه نویسی با نرم افزارShop Mill30ITC-MA-108تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرز CNCسطح 2/5 برنامه نويسي واجرا با دستگاه CNC (30ITC-MA-109تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي قالبهاي برش در محيط نرم افزارCATIA30ITC-MA-110تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي قالبهاي تزريق پلاستيك در محيط نرم افزار CATI30ITC-MA-111تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي قالبهاي دايكاست در محيط نرم افزار CATIA30ITC-MA-112تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحليل تنش مهندسي در محيط نرم افزار CATIA30ITC-MA-113تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي قطعات ورقي شكل در محيط نرم افزاري CATIA30ITC-MA-114تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اجزاء ماشين(روانكاري)30ITC-MA-014/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اجزاء ماشين(ياتاقانها)30ITC-MA-014/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه خواني صنعتي رشته ماشين ابزار با نرم افزار مکانيکال60ITC-MA-500تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و ساخت خودرو تک سرنشين30ITC-MA-115تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نانو و کاربرد آن در صنايع30ITC-MA-116تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و ساخت پرس ضربه اي30ITC-MA-117تقویم های آموزشی دانلود دانلود
انرژي هاي نو-ساخت توربين30ITC-MA-118تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي پروژه30ITC-MA-047/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل و طراحی با solidworkپیشرفته60ITC-DR-611تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کنترل کیفیت در مکانیک (مقدماتی)30ITC-MA-119تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مکانیک عمومی 130ITC-MA-001/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ماشینکاری با SolidCAM (تراشکاری)30ITC-MA-125تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و ساخت قطعات هنري با نرم افزار ArtCAM30ITC-MA-121تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ماشینکاری با SolidCAM(فرزکاری)30ITC-MA-126تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی و ساخت قطعات هنری با ArtCamPro30ITC-MA-124تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مسابقات جهانی مهارت رشته CNC30ITC-MA-127تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با CNC (اپراتوری و برنامه نویسی)30ITC-MA-134تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرز CNCسیستم کنترل فاگور(اپراتوری و برنامه نویسی)30ITC-MA-128تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CAD/CAM (ماشینکاری با نرم افزار Master Cam )30ITC-MA-130تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Cad/Cam(ماشینکاری با نرم افزار Power Mill )30ITC-MA-129تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی قطعات دو بعدی و سه بعدی نرم افزار Catia30ITC-MA-131تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه از مدلهای سه بعدی و اسمبلی در نرم افزارCatia30ITC-MA-132تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل المان محدود به کمک نرم افزار Ansys30ITC-MA-133تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فناوری ورقکاری با ماشین های پانج و لیزر30ITC-MA-135تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شناخت و طراحی کوپلینگ های صنعتی30ITC-MA-136تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار Logo Press برای طراحی انواع قالب های پرس30ITC-MA-139تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل المان محدود به کمک نرم افزارABAQUS30ITC-MA-140تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و مدلسازي مقدماتي با Solid Works30ITC-DR-610تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ابرنقاط در محیط کتیا(Catia )30ITC-MA-141تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی قالب پلاستیک باسالیدورکس-Mold Tools30ITC-MA-142تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه خوانی صنعتی30ITC-MA-143تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ابر نقاط سالیدورکس30ITC-MA-145تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شبیه سازی فرز-تراش CNC5 محوره به کمک Solid Cam30ITC-MA-144تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها30ITC-MA-147تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرینت سه بعدی با تکنولوژی FDM30ITC-MA-146تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام امادگی(آزمون تخصصی رشته مکانیک)1ITC-MA-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آزمون عمومی1ITC-MA-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش رشته مکانیک)1ITC-MA-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آموزش عمومی1ITC-MA-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود