شما دپارتمان صنایع نساجی را انتخاب کرده اید
نام پکزمان پککد پک دانلود فایلدانلود کتاب و جزوات
مقدمات بافندگی30ITC-LO-001تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ریسندگی الیاف کوتاه و بلند30ITC-LO-002تقویم های آموزشی دانلود دانلود
رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه30ITC-LO-003تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بافت فرش ماشینی30ITC-LO-004تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بافت پارچه با دستگاه ماکویی و رایپر30ITC-LO-005تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بافت پارچه با دستگاه ایرجت30ITC-LO-006تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بافت پارچه با سیستم پودگذاری پروژکتایل30ITC-LO-007تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آزمایشگر کنترل کیفیت منسوجات30ITC-LO-008تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آزمایشگر فیزیک الیاف و نخ30ITC-LO-009تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آزمایشگر شیمی الیاف و نخ30ITC-LO-010تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام امادگی(آزمون تخصصی رشته صنایع نساجی)1ITC-LO-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آزمون عمومی1ITC-LO-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش رشته صنایع نساجی)1ITC-LO-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آموزش عمومی1ITC-LO-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود