شما دپارتمان صنایع غذایی را انتخاب کرده اید
نام پکزمان پککد پک دانلود فایلدانلود کتاب و جزوات
اصول مدیریت آشپزخانه صنعتی30ITC-FI-001تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول نگهداری مواد غذایی30ITC-FI-002تقویم های آموزشی دانلود دانلود
راه اندازی آشپزخانه صنعتی(کارآفرینی امورفرآوری غذا30ITC-FI-003تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول بهداشت در صنایع غذایی30ITC-FI-004تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تشریح مبانی HACCP در صنایع غذایی30ITC-FI-005تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کنترل نحوه طراحی ساخت ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا30ITC-FI-006تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرآوری خشکبار30ITC-FI-007تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مربگیری نانوایی (مقدماتی)30ITC-FI-008تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مربگیری نانوایی (پیشرفته)30ITC-FI-009تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام امادگی(آزمون تخصصی رشته صنایع غذایی)1ITC-FI-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آزمون عمومی1ITC-FI-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش رشته صنایع غذایی)1ITC-FI-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آموزش عمومی1ITC-FI-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود