شما دپارتمان برق را انتخاب کرده اید
نام پکزمان پککد پک دانلود فایلدانلود کتاب و جزوات
بهداشت و ايمني صنعتي30ITC-PE-001تقویم های آموزشی دانلود دانلود
خواص مواد در برق 30ITC-PE-002تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مديريت برنامه ريزي (آموزشي و پژوهشي )60ITC-PE-003تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فلزکاري عمومي در برق60ITC-PE-004تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه عمومي برق30ITC-PE-005تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برق ماشين آلات صنعتي30ITC-PE-006تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم تاسيساتي (مکانيک)30ITC-PE-007تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کار با رايانه در برق و نقشه کشي صنعتي60ITC-PE-008تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنايي با مقررات ملي (برق) ساختمان30ITC-PE-009تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روش بهينه سازي مصرف انرژي الکتريکي درصنعت وساختمان30ITC-PE-010تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مباني ماشينهاي الکتريکي30ITC-PE-011تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوره تخصصي طراحي مهندسي سيستم و زمين30ITC-PE-012تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم برق اضطراري و ايمني30ITC-PE-013تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي تابلوها (فشار ضعيف و فشار متوسط)30ITC-PE-014تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برنامه نويسي کامپيوتر60ITC-PE-015تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول اندازه گيري الکتريکي و الکترونيکي30ITC-PE-016تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحليل مدارهاي الکتريکي30ITC-PE-017تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الکترونيک کاربردي30ITC-PE-018تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الکترونيک صنعتي30ITC-PE-019تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Plc مقدماتي60ITC-PE-020تقویم های آموزشی دانلود دانلود
زبان فني برق30ITC-PE-021تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه کشي و نقشه خواني مدارات برق ساختمان60ITC-PE-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيم کشي مدارات پايه (روشنايي)ساختمان و کنتور ديجيت30ITC-PE-201تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيم کشي مدارات خبري در ساختمان30ITC-PE-202تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حفاظت الکتريکي در ساختمان30ITC-PE-203تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي سيستمهاي روشنايي30ITC-PE-204تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم اعلام حريق30ITC-PE-205تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم دزدگير و دوربين مدار بسته30ITC-PE-206تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم درب هاي اتومانيک30ITC-PE-207تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شناخت آسانسور و پله برقي و شناخت اجزاء و قطعات60ITC-PE-208تقویم های آموزشی دانلود دانلود
استاندارد در آسانسور و پله برقي30ITC-PE-209تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي مدرن برق ساختمان (خانه هوشمند )30ITC-PE-210تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيم کشي صنعتي يک30ITC-PE-400تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيم کشي صنعتي دو30ITC-PE-401تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کابلهاي توزيع – اصول نصب – بهره برداري و انتخاب30ITC-PE-402/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و سيم کشي مدارات راه اندازي برق صنعتي60ITC-PE-403تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عيب يابي کابل30ITC-PE-404تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حفاظت مدارات الکتريکي در مراکز صنعتي30ITC-PE-405تقویم های آموزشی دانلود دانلود
خازنهاي توزيع – اصول نصب – بهره برداري در مدارات ص30ITC-PE-406تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کنترل کننده هاي دور موتورهاي الکتريکي AC30ITC-PE-407تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنايي با استانداردهاي IEC-VDE در صنعت برق30ITC-PE-408تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير و نگهداري تجهيزات برق صنعتي 30ITC-PE-409تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي شبکه صنعتي با نرم افزار مناسب (ETAP)30ITC-PE-410تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ماشينهاي الکتريکي AC30ITC-PE-600تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيم پيچي ترانسفور ماتورهاي تکفاز 30ITC-PE-601تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ماشينهاي الکتريکي DC30ITC-PE-602تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ماشينهاي الکتريکي مخصوص30ITC-PE-603تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شناخت قطعات مکانيکي ماشينهاي الکتريکي30ITC-PE-604تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول حفاظت ماشينهاي الکتريکي30ITC-PE-605تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عايق کاري و روان کاري ماشينهاي الکتريکي30ITC-PE-606تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيم پيچي انواع ترانسفورماتورهاي تکفاز و سه فاز و اتوترانس و ترانس جوشکاري30ITC-PE-607تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيم پيچي انواع الکتروموتورهاي سه فاز30ITC-PE-608تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيم پيچي ماشينهاي الکتريکي DC30ITC-PE-609تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نصب و راه اندازي پمپ هاي آب و شناور30ITC-PE-610تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول برق فشار قوي و عايقها30ITC-PE-611تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سرودرايو30ITC-PE-612تقویم های آموزشی دانلود دانلود
انرژيهاي نو(انرژيهاي تجديد پذير)30ITC-PE-022تقویم های آموزشی دانلود دانلود
PLC\پيشرفته30ITC-PE-411تقویم های آموزشی دانلود دانلود
درايورهاي الکتريکي ACزيمنس30ITC-PE-125تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سنسورها30ITC-PE-028تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نيروگاه هاي هسته اي30ITC-PE-027تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روشنائي معابر شهري30ITC-PE-211تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ترانسفورماتورهاي اندازه گيري30ITC-PE-613تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارشناسي ترانسفورماتورهاي قدرت30ITC-PE-614تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ترانسفورماتورهاي سه فاز30ITC-PE-615تقویم های آموزشی دانلود دانلود
استانداردهاي شبكه هاي توزيع30ITC-PE-029تقویم های آموزشی دانلود دانلود
هارمونيك ها در شبكه قدرت30ITC-PE-026تقویم های آموزشی دانلود دانلود
توليد انرژي الكتريكي30ITC-PE-024تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنائي با نرم افزار MATLAB30ITC-PE-025تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم تلفن و آنتن مرکزي30ITC-PE-212تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنائي با شبكه هاي صنعتي30ITC-PE-413تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول و مباني BMS و خانه هاي هوشمند60ITC-PE-210/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي انواع پست برق30ITC-PE-034تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحليل مدار با نرم افزار MATLAB30ITC-PE-031تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحليل ماشين با نرم افزار MATLAB30ITC-PE-032تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ماشينهاي سنکسرون سه فاز30ITC-PE-616تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنائي با نرم افزار eplan.P830ITC-PE-033تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سرپرستي کارگاه هاي صنعتي برق30ITC-PE-035تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حفاظت الکتريکي شبکه هاي توزيع فشار متوسط30ITC-PE-030تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي خطوط انتقال نيرو30ITC-PE-414تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تجربه اندوزی حرفه ای(کارورزی در صنعت)30ITC-PE-777تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آسانسور کاربردی30ITC-PE-213تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنائی با سیستم برق قطارهای شهری(مترو)30ITC-PE-036تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ترانسفورماتور ها و ژنراتورهای جوشکاری30ITC-PE-043تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شبکه های عصبی با نرم افزار MATLAB30ITC-PE-039تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنائی با نرم افزار PSCAD30ITC-PE-041تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنائی با نرم افزار SYME30ITC-PE-042تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آسانسور پیشرفته30ITC-PE-214تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف30ITC-PE-215تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برنامه نویسی PLCS7به زبان GRAPH-S730ITC-PE-037تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنائی با شبکه های صنعتی دو30ITC-PE-415تقویم های آموزشی دانلود دانلود
PLC-S7-20030ITC-PE-416تقویم های آموزشی دانلود دانلود
PLC کاربردی30ITC-PE-417تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حفاظت پیشرفته موتورهای الکتریکی30ITC-PE-617تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی موتورهای القائی سه فاز و تکفاز30ITC-PE-618تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حفاظت ژنراتور سنکرون سه فاز30ITC-PE-619تقویم های آموزشی دانلود دانلود
انرژی های تجدید پذیر230ITC-PE-038تقویم های آموزشی دانلود دانلود
LOGO30ITC-PE-023تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کنترل کننده های دور موتور DC30ITC-PE-412تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنايي با نرم افزار Autocad Electrical30ITC-PE-044تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنايي با كيفيت توان30ITC-PE-045تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنايي با مديريت انرژي الكتريكي در صنعت30ITC-PE-046تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنايي با نرم افزار Digsilent30ITC-PE-047تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنايي با ديزل ژنراتورها30ITC-PE-048تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنايي با نرم افزار مطلب در مهندسي كنترل30ITC-PE-049تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول بهره برداري از شبكه هاي قدرت30ITC-PE-050تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تونل مشترك تاسيسات شهري30ITC-PE-051تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و تحليل مدارهاي الكتريكي با نرم افزارEWB30ITC-PE-052تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حفاظت اتوماتيك قطارهاي شهري(مترو)30ITC-PE-053تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برنامه نويسي PLC-S7 به زبان STL-SOURCE30ITC-PE-054تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول داوري در مسابقات ملي مهارت در رشته برق30ITC-PE-055تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول تدوين مقالات پژوهشي و فني در رشته برق30ITC-PE-056تقویم های آموزشی دانلود دانلود
WINCC FLEXIBLE كاربردي30ITC-PE-057تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برنامه نويسي وقفه ها-آنالوگ و عيب يابي كاربردي30ITC-PE-058تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آسانسور هيدروليك و پله برقي30ITC-PE-216تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنايي با سيستم هاي اعلام سرقت20ITC-PE-217تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوربين مدار بسته پيشرفته(تحت شبكه)30ITC-PE-218تقویم های آموزشی دانلود دانلود
PLC مقدماتي امرون30ITC-PE-418تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اينورتر امرون30ITC-PE-419تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سرودرايو امرون30ITC-PE-420تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنايي با اصول عملكرد و انتخاب UPS و شارژرهاي صنعت30ITC-PE-421تقویم های آموزشی دانلود دانلود
LOGO پيشرفته30ITC-PE-422تقویم های آموزشی دانلود دانلود
PLC-S7-40030ITC-PE-423تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ایمنی در برق20ITC-PE-001/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
خانه هوشمند بر اساس پروتکل Smart bus30ITC-PE-210/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد درایورهای آسانسوری در کنترل موتورهای گیربکس32ITC-PE-219تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی PLC مقدماتی24ITC-PE-020/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی کنترل کننده های دورموتورAC16ITC-PE-407/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه کشی و نقشه خوانی مدارات برق ساختمان30ITC-PE-200/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی حفاظت و کنترل پیشرفته ماشینهای الکتر16ITC-PE-617/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شناخت آسانسور و پله برقی 130ITC-PE-208/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شناخت آسانسور و پله برقی 230ITC-PE-208/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
PLC مقدماتی A30ITC-PE-020/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
PLC مقدماتی B30ITC-PE-020/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
PLC ایرانی (فرا رو پایا)30ITC-PE-424تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازرسی آسانسور30ITC-PE-220تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سرودرایو32ITC-PE-612/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سرویس و تعمیرکار آسانسور30ITC-PE-221تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سرویس و تعمیرکار آسانسور48ITC-PE-221/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کار در ارتفاع در صنعت آسانسور16ITC-PE-222تقویم های آموزشی دانلود دانلود
PLC مقدماتی دلتا30ITC-PE-425تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی آسانسور با نرم افزار Lift Desing16ITC-PE-223تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها30ITC-PE-224تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم دزدگیر و دوربین مداربسته30ITC-PE-206تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آسانسورهای بدون موتورخانهMRL24ITC-PE-228تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوره جامع آسانسورهای کششی( مقدماتی)30ITC-PE-230تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم های کنترل دیزل ژنراتور24ITC-PE-229تقویم های آموزشی دانلود دانلود
PLC Fatek مقدماتی24ITC-PE-427تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با نرم افزار PSIM30ITC-PE-059تقویم های آموزشی دانلود دانلود
خانه هوشمند بر اساس پروتکلKNX(مقدماتی)30ITC-PE-225تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوربین های مداربسته24ITC-PE-206/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
PLC LS مقدماتی30ITC-PE-428تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اینورتر و سروو LS30ITC-PE-429تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی سیستمهای خورشیدی30ITC-PE-226تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی30ITC-PE-403/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آزمون تخصصی رشته برق)1ITC-PE-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آزمون عمومی1ITC-PE-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش برق)1ITC-PE-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آموزش عمومی1ITC-PE-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود